Liu, Yuan, Siyuan Liu, Jie Zhang, Hui Fang, Han Yu, and Chunyan Miao. 2014. “RepRev: Mitigating the Negative Effects of Misreported Ratings”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.9089.