Liu, Dawei, Yuanzhuo Wang, Yantao Jia, Jingyuan Li, and Zhihua Yu. 2014. “LSDH: A Hashing Approach for Large-Scale Link Prediction in Microblogs”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.9082.