Zhang, Jiajun, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, and Chengqing Zong. 2014. “Mind the Gap: Machine Translation by Minimizing the Semantic Gap in Embedding Space”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.8941.