Zhu, Yin, Yuqiang Chen, Zhongqi Lu, Sinno Pan, Gui-Rong Xue, Yong Yu, and Qiang Yang. 2011. “Heterogeneous Transfer Learning for Image Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1):1304-9. https://doi.org/10.1609/aaai.v25i1.8090.