Liu, Chang, Han Yu, Yi Dong, Zhiqi Shen, Yingxue Yu, Ian Dixon, Zhanning Gao, Pan Wang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui, and Chunyan Miao. 2020. “Generating Engaging Promotional Videos for E-Commerce Platforms (Student Abstract)”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (10):13865-66. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i10.7205.