Chen, Xiuying, Daorui Xiao, Shen Gao, Guojun Liu, Wei Lin, Bo Zheng, Dongyan Zhao, and Rui Yan. 2020. “RPM-Oriented Query Rewriting Framework for E-Commerce Keyword-Based Sponsored Search (Student Abstract)”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (10):13769-70. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i10.7156.