Zhang, Wei, Yuan Cheng, Xin Guo, Qingpei Guo, Jian Wang, Qing Wang, Chen Jiang, Meng Wang, Furong Xu, and Wei Chu. 2020. “Automatic Car Damage Assessment System: Reading and Understanding Videos As Professional Insurance Inspectors”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (09):13646-47. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i09.7110.