Zhou, Ziqi, Zheng Wang, Huchuan Lu, Song Wang, and Meijun Sun. 2020. “Multi-Type Self-Attention Guided Degraded Saliency Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):13082-89. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.7010.