Zhou, Yuqian, Jianbo Jiao, Haibin Huang, Yang Wang, Jue Wang, Honghui Shi, and Thomas Huang. 2020. “When AWGN-Based Denoiser Meets Real Noises”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):13074-81. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.7009.