Zhou, Tianfei, Shunzhou Wang, Yi Zhou, Yazhou Yao, Jianwu Li, and Ling Shao. 2020. “Motion-Attentive Transition for Zero-Shot Video Object Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):13066-73. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.7008.