Zhong, Zhun, Liang Zheng, Guoliang Kang, Shaozi Li, and Yi Yang. 2020. “Random Erasing Data Augmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):13001-8. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.7000.