Zheng, Zhaohui, Ping Wang, Wei Liu, Jinze Li, Rongguang Ye, and Dongwei Ren. 2020. “Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12993-0. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6999.