Zhao, Sicheng, Guangzhi Wang, Shanghang Zhang, Yang Gu, Yaxian Li, Zhichao Song, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, and Kurt Keutzer. 2020. “Multi-Source Distilling Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12975-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6997.