Zhang, Rong, Wei Li, Peng Wang, Chenye Guan, Jin Fang, Yuhang Song, Jinhui Yu, Baoquan Chen, Weiwei Xu, and Ruigang Yang. 2020. “AutoRemover: Automatic Object Removal for Autonomous Driving Videos”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12853-61. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6982.