Zhang, Chuanyi, Yazhou Yao, Huafeng Liu, Guo-Sen Xie, Xiangbo Shu, Tianfei Zhou, Zheng Zhang, Fumin Shen, and Zhenmin Tang. 2020. “Web-Supervised Network With Softly Update-Drop Training for Fine-Grained Visual Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12781-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6973.