Yu, Xiaohan, Yang Zhao, Yongsheng Gao, Shengwu Xiong, and Xiaohui Yuan. 2020. “Patchy Image Structure Classification Using Multi-Orientation Region Transform”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12741-48. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6968.