Yi, Jingru, Hui Tang, Pengxiang Wu, Bo Liu, Daniel J. Hoeppner, Dimitris N. Metaxas, Lianyi Han, and Wei Fan. 2020. “Object-Guided Instance Segmentation for Biological Images”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12677-84. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6960.