Yao, Yao, Jiehui Deng, Xiuhua Chen, Chen Gong, Jianxin Wu, and Jian Yang. 2020. “Deep Discriminative CNN With Temporal Ensembling for Ambiguously-Labeled Image Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12669-76. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6959.