Yang, Yibo, Hongyang Li, Xia Li, Qijie Zhao, Jianlong Wu, and Zhouchen Lin. 2020. “SOGNet: Scene Overlap Graph Network for Panoptic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12637-44. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6955.