Yang, Jihan, Ruijia Xu, Ruiyu Li, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Guanbin Li, and Liang Lin. 2020. “An Adversarial Perturbation Oriented Domain Adaptation Approach for Semantic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12613-20. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6952.