Yang, Fan, Zheng Wang, Jing Xiao, and Shin’ichi Satoh. 2020. “Mining on Heterogeneous Manifolds for Zero-Shot Cross-Modal Image Retrieval”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12589-96. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6949.