Wei, Zhipeng, Jingjing Chen, Xingxing Wei, Linxi Jiang, Tat-Seng Chua, Fengfeng Zhou, and Yu-Gang Jiang. 2020. “Heuristic Black-Box Adversarial Attacks on Video Recognition Models”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12338-45. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6918.