Wang, Yulong, Xiaolu Zhang, Lingxi Xie, Jun Zhou, Hang Su, Bo Zhang, and Xiaolin Hu. 2020. “Pruning from Scratch”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12273-80. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6910.