Wang, Tianwei, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Canjie Luo, Xiaoxue Chen, Yaqiang Wu, Qianying Wang, and Mingxiang Cai. 2020. “Decoupled Attention Network for Text Recognition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12216-24. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6903.