Wang, Bo, Quan Chen, Min Zhou, Zhiqiang Zhang, Xiaogang Jin, and Kun Gai. 2020. “Progressive Feature Polishing Network for Salient Object Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12128-35. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6892.