Tian, Pinzhuo, Zhangkai Wu, Lei Qi, Lei Wang, Yinghuan Shi, and Yang Gao. 2020. “Differentiable Meta-Learning Model for Few-Shot Semantic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12087-94. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6887.