Shi, Yujiao, Xin Yu, Liu Liu, Tong Zhang, and Hongdong Li. 2020. “Optimal Feature Transport for Cross-View Image Geo-Localization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11990-97. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6875.