Qin, Yunxiao, Chenxu Zhao, Xiangyu Zhu, Zezheng Wang, Zitong Yu, Tianyu Fu, Feng Zhou, Jingping Shi, and Zhen Lei. 2020. “Learning Meta Model for Zero- and Few-Shot Face Anti-Spoofing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11916-23. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6866.