Qin, Xu, Zhilin Wang, Yuanchao Bai, Xiaodong Xie, and Huizhu Jia. 2020. “FFA-Net: Feature Fusion Attention Network for Single Image Dehazing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11908-15. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6865.