Qiao, Liang, Sanli Tang, Zhanzhan Cheng, Yunlu Xu, Yi Niu, Shiliang Pu, and Fei Wu. 2020. “Text Perceptron: Towards End-to-End Arbitrary-Shaped Text Spotting”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11899-907. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6864.