Ning, Qian, Weisheng Dong, Fangfang Wu, Jinjian Wu, Jie Lin, and Guangming Shi. 2020. “Spatial-Temporal Gaussian Scale Mixture Modeling for Foreground Estimation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11791-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6851.