Liu, Yongfei, Bo Wan, Xiaodan Zhu, and Xuming He. 2020. “Learning Cross-Modal Context Graph for Visual Grounding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11645-52. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6833.