Liu, Qiao, Xin Li, Zhenyu He, Nana Fan, Di Yuan, Wei Liu, and Yongsheng Liang. 2020. “Multi-Task Driven Feature Models for Thermal Infrared Tracking”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11604-11. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6828.