Lin, Kaiyi, Xing Xu, Lianli Gao, Zheng Wang, and Heng Tao Shen. 2020. “Learning Cross-Aligned Latent Embeddings for Zero-Shot Cross-Modal Retrieval”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11515-22. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6817.