Li, Yuxi, Weiyao Lin, Tao Wang, John See, Rui Qian, Ning Xu, Limin Wang, and Shugong Xu. 2020. “Finding Action Tubes With a Sparse-to-Dense Framework”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11466-73. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6811.