Li, Shuang, Chi Liu, Qiuxia Lin, Binhui Xie, Zhengming Ding, Gao Huang, and Jian Tang. 2020. “Domain Conditioned Adaptation Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):11386-93. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6801.