Han, Ruize, Wei Feng, Jiewen Zhao, Zicheng Niu, Yujun Zhang, Liang Wan, and Song Wang. 2020. “Complementary-View Multiple Human Tracking”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):10917-24. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6724.