Fu, Bin, Junjun He, Zhengfu Zhang, and Yu Qiao. 2020. “Dynamic Sampling Network for Semantic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):10794-801. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6709.