Chen, Mengting, Yuxin Fang, Xinggang Wang, Heng Luo, Yifeng Geng, Xinyu Zhang, Chang Huang, Wenyu Liu, and Bo Wang. 2020. “Diversity Transfer Network for Few-Shot Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):10559-66. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6628.