Chen, Hanlin, Li’an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, and Rongrong Ji. 2020. “Binarized Neural Architecture Search”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):10526-33. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6624.