Cao, Tingjia, Ke Han, Xiaomei Wang, Lin Ma, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, and Xiangyang Xue. 2020. “Feature Deformation Meta-Networks in Image Captioning of Novel Objects”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):10494-501. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6620.