Zhu, Junnan, Yu Zhou, Jiajun Zhang, Haoran Li, Chengqing Zong, and Changliang Li. 2020. “Multimodal Summarization With Guidance of Multimodal Reference”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9749-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6525.