Zhang, Zhuosheng, Yuwei Wu, Hai Zhao, Zuchao Li, Shuailiang Zhang, Xi Zhou, and Xiang Zhou. 2020. “Semantics-Aware BERT for Language Understanding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9628-35. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6510.