Zhang, Ruqing, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Yanyan Lan, and Xueqi Cheng. 2020. “Structure Learning for Headline Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9555-62. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6501.