Weng, Rongxiang, Haoran Wei, Shujian Huang, Heng Yu, Lidong Bing, Weihua Luo, and Jiajun Chen. 2020. “GRET: Global Representation Enhanced Transformer”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9258-65. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6464.