Wang, Yujing, Yaming Yang, Yiren Chen, Jing Bai, Ce Zhang, Guinan Su, Xiaoyu Kou, Yunhai Tong, Mao Yang, and Lidong Zhou. 2020. “TextNAS: A Neural Architecture Search Space Tailored for Text Representation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9242-49. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6462.