Wang, Ruize, Zhongyu Wei, Piji Li, Qi Zhang, and Xuanjing Huang. 2020. “Storytelling from an Image Stream Using Scene Graphs”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9185-92. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6455.