Tong, Meihan, Shuai Wang, Yixin Cao, Bin Xu, Juanzi Li, Lei Hou, and Tat-Seng Chua. 2020. “Image Enhanced Event Detection in News Articles”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):9040-47. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6437.