Sun, Zeyu, Qihao Zhu, Yingfei Xiong, Yican Sun, Lili Mou, and Lu Zhang. 2020. “TreeGen: A Tree-Based Transformer Architecture for Code Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8984-91. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6430.