Sun, Zewei, Shujian Huang, Hao-Ran Wei, Xin-yu Dai, and Jiajun Chen. 2020. “Generating Diverse Translation by Manipulating Multi-Head Attention”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8976-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6429.